Biòpsia prostàtica per Fusió

La importància del diagnòstic precoç

El càncer de pròstata es una patologia molt prevalent entre els homes a partir de 50 anys, per a vegades pot ser difícil de diagnosticar. Fins i tot un cop diagnosticada suposa un autèntic repte per al professional, doncs existeix la dificultat afegida de determinar quin quedarà limitat a la pròstata (baix risc) i quin podria disseminar-se (alt risc).

Per a respondre a aquesta problemàtica, tècniques com el tacte rectal, la mesura repetida del PSA o la biòpsia transrectal han estat tradicionalment utilitzades com a eines per a ajudar en el seu diagnòstic i seguiment. Tanmateix, a vegades aquestes tècniques poden donar lloc a resultats dubtosos o falsament negatius, motiu pel qual en els últims anys s’han desenvolupat noves tècniques per a ajudar en el diagnòstic i la presa de decisions. Una d’aquestes tècniques es la Biòpsia de pròstata guiada per Eco-fusió.

La biòpsia de pròstata guiada per Eco-Fusió neix de la combinació de dues tècniques ja existents, com son la ressonància magnètica multiparamètrica (RMNmp) i l’ecografia prostàtica.

En un primer moment, el pacient es realitza la ressonància magnètica, una tècnica no invasiva que permet al radiòleg detectar àrees sospitoses i classificar-les en funció del risc PIRADS. Un cop s’han de3tectat aquestes lesions, es procedeix a realitzar l’ecografia prostàtica, introduint l’ecògraf pel recte del pacient per a així poder obtenir una millor visió de la zona de la que es prendran mostres. En aquest pas es en el que la biòpsia de pròstata guiada per eco-fusió juga un paper fonamental, doncs mitjançant la superposició de la imatge de la ressonància amb la de l’ecògraf, el metge obté una visió tridimensional que permet una major visibilitat de les àrees d’interès, traduint-se alhora en una major precisió per a prendre mostres.

Aquesta major precisió en la biòpsia permet també una millor interpretació dels resultats, obtenint una major sensibilitat, precisió, especificitat i habilitat per a detectar càncer de pròstata d’alt risc que la biòpsia estàndard.

En la mateixa línia, hi ha una menor detecció d’aquells càncers que serien considerats de baix risc. Ambdós factores es tradueixen en una millor distribució del risc en pacients recentment diagnosticats i faciliten la presa de decisions per part del metge i el pacient, permetent una llibertat absoluta per a escollir entre l’ample rang d’opcions terapèutiques, des de aquelles no- o mínimament invasives, com la vigilància activa o la teràpia focal ‘HIFU’, a les tècniques definitives com la prostatectomia radical robòtica, tècniques totes elles en les que el nostre equip disposa d’una amplia experiència desenvolupada a l’Hospital Quirónsalud Barcelona

A més a més, la biòpsia per fusió té una menor incidència de complicacions, especialment infeccioses, donat que la presa de teixit amb agulla es realitza a través de la pell del perineu i no del recte. El procediment es realitza sota sedació i de forma ambulatòria.

A partir de les dades recollides de les biòpsies realitzades sobre 70 pacients en el Centre d’Urologia Avança i Robòtica de l’Hospital QuirónSalud de Barcelona, dirigit pel Dr. López Costea, des de 2017 fins ara, hem pogut observar com un 61% de les biòpsies van ser positives i un 38% van resultar negatives (el que implica un avenç en l’encert comparat amb mètodes convencionals com la biòpsia transrectal i dona una major seguretat diagnòstica en els casos de resultar negatives). A més, d’entre les biòpsies positives, un 51,43% dels cilindres positius van correspondre a biòpsies de zones que havien estat identificades per la ressonància magnètica com a sospitoses, fent de la biòpsia per fusió una tècnica especialment rellevant en aquests casos. D’altra banda, en el subgrup de pacients que tenien almenys una biòpsia estàndard prèvia, més de la meitat de les biòpsies van tenir canvis respecte la biòpsia prèvia, permetent una millor classificació dels pacients cap a control periòdic, vigilància activa o tractament, tant en les seves variants quirúrgiques (robòtica / HIFU), de radioteràpia o mèdiques.